فروشگاه آنلاین

مرجع خطاهای مودم – شرح کامل خطا

شماره خطا توضیحات
600 اگر سيستم در حال شماره گيري باشد و دوباره شماره گيري نماييد اين خطا نمايش داده مي شود.
601 راه انداز Port بي اعتبار مي باشد.
602 Port هم اكنون باز مي باشد براي بسته شدن آن بايد كامپيوتر را مجددا راه اندازي نمود.
603 بافر شماره گيري بيش از حد كوچك است.
604 اطلاعات نادرستي مشخص شده است.
605 نمي تواند اطلاعات Port را تعيين كند.
606 Port شناسايي نمي شود.
607 ثبت وقايع مربوط به مودم بي اعتبار مي باشد.
608 راه انداز مودم نصب نشده است.
609 نوع راه انداز مودم شناسايي نشده است.
610 بافر ندارد.
611 اطلاعات مسير يابي غير قابل دسترس مي باشد.
612 مسير درست را نمي تواند پيدا نمايد.
613 فشرده سازي بي اعتباري انتخاب شده است.
614 سرريزي بافر.
615 Port پيدا نشده است.
616 يك درخواست ناهمزمان در جريان مي باشد.
617 Port يا دستگاه هم اكنون قطع مي باشد.
618 Port باز نمي شود. ( وقتي رخ مي دهد كه يك برنامه از Port استفاده كند ).
619 Port قطع مي باشد (وقتي رخ مي دهد كه يك برنامه از Port استفاده كند).
620 هيچ نقطه پاياني وجود ندارد.
621 نمي تواند فايل دفتر راهنماي تلفن را باز نمايد.
622 فايل دفتر تلفن را نمي تواند بارگذاري نمايد.
623 نمي تواند ورودي دفتر راهنماي تلفن را بيابد.
624 نمي توان روي فايل دفتر راهنماي تلفن نوشت.
625 اطلاعات بي اساسي در دفتر راهنماي تلفن مشاهده مي شود.
626 رشته را نمي تواند بارگذاري كند.
627 كليد را نمي تواند بيابد.
628 Port قطع شد.
629 Port بوسيله دستگاه راه دور قطع مي شود. (درست نبودن راه انداز مودم با برنامه ارتباطي).
630 Port به دليل از كارافتادگي سخت افزار قطع مي شود.
631 Port توسط كاربر قطع شد.
632 اندازه ساختار داده اشتباه مي باشد.
633

Port هم اكنون مورد استفاده مي باشد و براي Remote Access Dial-up پيكر بندي نشده است

(راه انداز درستي بر روي مودم شناخته نشده است).

634 نمي تواند كامپيوتر شما را روي شبكه راه دور ثبت نمايد.
635 خطا مشخص نشده است.
636 دستگاه اشتباهي به Port بسته شده است.
637 رشته ( string ) نمي تواند تغيير يابد.
638 زمان درخواست به پايان رسيده است.
639 شبكه ناهمزمان قابل دسترس نيست.
640 خطاي NetBIOS رخ داده است.
641 سرور نمي تواند منابع NetBIOS مورد نياز براي پشتيباني سرويس گيرنده را بدهد.
642

يكي از اسامي NetBIOS شما هم اكنون روي شبكه راه دور ثبت مي گردد،

( دو كامپيوتر مي خواهند با يك اسم وارد شوند ).

643 Dial-up adaptor در قسمت network ويندوز وجود ندارد.
644 شما popus پيغام شبكه را دريافت نخواهيد كرد.
645 Authentication داخلي اشكال پيدا كرده است.
646 حساب در اين موقع روز امكان log on وجود ندارد.
647 حساب قطع مي باشد.
648 اعتبار password تمام شده است.
649 حساب اجازه Remote Access را ( دستيابي راه دور ) را ندارد. ( به نام و كلمه عبور اجازه dial-up داده نشده است ).
650 سرور Remote Access ( دستيابي راه دور ) پاسخ نمي دهد.
651 مودم شما ( يا ساير دستگاههاي اتصال دهنده ) خطايي را گزارش كرده است. ( خطا از طرف مودم بوده است ).
652 پاسخ نا مشخصي از دستگاه دريافت مي گردد.
653 Macro (دستورالعمل كلان). ماكرو خواسته شده توسط راه انداز در ليست فايل.INF موجود نمي باشد.
654 يك فرمان يا يك پاسخ در قسمت.INF دستگاه به يك ماكرو نامشخص اشاره مي نمايد.
655 دستور العمل (پيغام) در قسمت فايل.INF دستگاه مشاهده نمي شود.
656 دستورالعمل (ماكرو) (default off) در فايل.INF دستگاه شامل يك دستور العمل نامشخص مي باشد.
657 فايل.INF دستگاه نمي تواند باز شود.
658 اسم دستگاه در فايل.INF دستگاه يا در فايل.INI رسانه بيش از حد طولاني مي باشد.
659 فايل.INI رسانه به نام ناشناخته يك دستگاه اشاره مي نمايد.
660 فايل.INI رسانه براي اين فرمان پاسخي را ندارد.
661 فايل.INF دستگاه فرمان را از دست داده است.
662 تلاش براي قرار دادن يك ماكرو ليست نشده در قسمت فايل.INF صورت نگرفته است.
663 فايل.INI رسانه به نوع ناشناخته يك دستگاه اشاره مي نمايد.
664 نمي تواند به حافظه اختصاص دهد.
665 Port براي Remote Access (دستيابي راه دور) پيكر بندي نشده است.
666 مودم شما (ياساير دستگاههاي اتصال دهنده) در حال حاضر كار نمي كنند.
667 فايل .INI رسانه را نمي تواند بخواند.
668 اتصال از بين رفته است.
669 پارامتر به كار برده شده در فايل.INI رسانه بي اعتبار مي باشد.
670 نمي تواند نام بخش را از روي فايل.INI رسانه بخواند.
671 نمي تواند نوع دستگاه را از روي فايل.INI رسانه بخواند.
672 نمي تواند نام دستگاه را از روي فايل.INI رسانه بخواند.
673 نمي تواند كاربر را از روي فايل.INI رسانه بخواند.
674 نمي تواند بيشترين حد اتصال BPS را از روي فايل.INI رسانه بخواند.
675 نمي تواند بيشترين حد BPS حامل را از روي فايل.INI رسانه بخواند.
676 خط اشغال مي باشد.
677 شخص به جاي مودم پاسخ مي دهد.
678 پاسخي وجود ندارد.
679 نمي تواند عامل را پيدا نمايد.
680 خط تلفن وصل نيست.
681 يك خطاي كلي توسط دستگاه گزارش مي شود.
682 Writing section name دچار مشكل مي باشد.
683 Writing device type با مشكل روبرو شده است.
684 Writing device name با مشكل روبرو مي باشد.
685 Writing maxconnectbps مشكل دارد.
686 Writing maxcarrierBPS دچار مشكل مي باشد.
687 Writing usage با مشكل مواجه است.
688 Writing default off دچار مشكل مي باشد.
689 Reading default off با مشكل مواجه است.
690 فايل INI خالي ست.
691 دسترسي صورت نمي پذيرد زيرا نام و كلمه عبور روي دامين بي اعتبار مي باشد
692 سخت افزار در درگاه يا دستگاه متصل شده از كار افتاده است.
693 Binary macro با مشكل مواجه مي باشد.
694 خطاي DCB يافت نشد.
695 ماشين هاي گفتگو آماده نيستند.
696 راه اندازي ماشين هاي گفتگو با مشكل روبرو مي باشد.
697 Partial response looping با مشكل روبرو مي باشد.
698 پاسخ نام كليدي در فايل INF. دستگاه، در فرمت مورد نظر نمي باشد.
699 پاسخ دستگاه باعث سر ريزي بافر شده است.
700 فرمان متصل به فايل INF. دستگاه بيش از حد طولاني مي باشد.
701 دستگاه به يك ميزان BPS پشتيباني نشده توسط گرداننده com تغيير مي يابد.
702 پاسخ دستگاه دريافت مي گردد زماني كه هيچكس انتظار ندارد.
703 در فعاليت كنوني مشكلي ايجاد شده است.
704 شماره اشتباه callback.
705 مشكل invalid auth state.
706 Invalid auth state دچار مشكل مي باشد.
707 علامت خطاياب. x. 25
708 اعتبار حساب تمام شده است.
709 تغيير پسورد روي دامين با مشكل روبرو مي باشد.
710 در زمان ارتباط با مودم شما خطاهاي سري يش از حد اشباع شده مشاهده مي گردد.
711 Rasman initialization صورت نمي گيرد گزارش عملكرد را چك كنيد
712 درگاه Biplex در حال اجرا مي باشد. چند ثانيه منتظر شويد و مجددا شماره بگيريد.
713 مسيرهاي ISDN فعال در خط اصلي قطع مي باشد.
714 كانال هاي ISDN كافي براي ايجاد تماس تلفني در دسترس نمي باشند.
715 به دليل كيفيت ضعيف خط تلفن خطاهاي فراواني رخ مي دهد.
716 پيكر بندي remote access IP غير قابل استفاده مي باشد.
717 آدرسهاي IP در static pool remote access IP وجود ندارد.
718 مهلت بر قراري تماس PPP پايان پذيرفته است.
719 PPP توسط دستگاه راه دور پايان مي يابد.
720 پروتكل هاي كنترلppp پيكر بندي نشده اند.
721 همتاي PPP پاسخ نمي دهد.
722 بسته PPPبي اعتبار مي باشد.
723 شماره تلفن از جمله پيشوند و پسوند بيش از حد طولا ني مي باشد.
724 پروتكل IPXنمي تواند بر روي درگاه dial -out نمايد زيرا كامپيوتر يك مسير گردان IPX مي باشد.
725 IPX نمي تواند روي port (درگاه) dial – in شود زيرا مسير گردان IPX نصب نشده است.
726 پروتكل IPX نمي تواند براي dial – out، روي بيش از يك درگاه در يك زمان استفاده شود.
727 نمي توان به فايل TCPCFG. DLL دست يافت.
728 نمي تواند آداپتور IP متصل به remote access را پيدا كند.
729 SLIP استفاده نمي شود مگر اينكه پروتكل IP نصب شود.
730 ثبت كامپيوتر كامل نمي باشد.
731 پروتكل پيكر بندي نمي شود.
732 توافق بين PPP صورت نگرفته است.
733 پروتكل كنترل PPP براي پروتكل اين شبكه، در سرور موجود نمي باشد.
734 پروتكل كنترل لينك PPP خاتمه يافته است.
735 آدرس مورد نياز توسط سرور رد مي شود.
736 كامپيوتر راه دور پروتكل كنترل را متوقف مي نمايد.
737 نقطه برگشت ( LOOPBACK DETECTED ) شناسايي شد.
738 سرور آدرس را مشخص نمي كند.
739 سرور راه دور نمي تواند از پسورد ENCRYPTED ويندوز NT استفاده نمايد.
740 دستگاه هاي TAPI كه براي remote access پيكر بندي مي گردند به طور صحيح نصب و آماده نشده اند.
741 كامپيوتر محلي از encryption پشتيباني نمي نمايد. (توضيح بيشتر )
742 سرور راه دور از encryption پشتيباني نمي نمايد. (توضيح بيشتر )
743 سرور راه دور به encryption نياز دارد.
744 نمي تواند شماره شبكه IPX را استفاده نمايد كه توسط سرور راه دور در نظر گرفته شده است گزارش وقايع را باز بيني نماييد
745 يك فايل مهم و ضروري آسيب ديده است. Dial – up networking را مجددا نصب نماييد.
751 شماره callback شامل يك كاراكتر بي اعتبار مي باشد. كاراكترهاي زير فقط مجاز دانسته مي شوند : Space, T, P, W, (,), – , @. 0تا9.
752 در زمان پر دازش script يك خطاي نحوي صورت مي گيرد.
753 اتصال نمي تواند قطع شود زيرا توسط مسير گردان چند پروتكلي ايجاد شده است.
754 سيستم قادر به يافتن bundle چند انصالي نمي باشد.
755 سيستم قادر به اجراي شماره گيري خودكار نمي باشد زيرا اين ورودي يك شماره گير عادي را دارد.
756 اين اتصال هم اكنون در شماره گيري مي باشد.
757 خدمات دستيابي راه دور خود به خود آغاز نمي شوند اطلا عات بيشتري در گزارش وقايع در اختيار شما قرار مي گيرد.
758 اشتراك اتصال اينترنت هم اكنون روي اين اتصال ميسر مي گردد.
760 در زمان فراهم آوري امكانات مسير يابي، اين خطا رخ مي دهد.
761 در زمان فراهم شدن اشتراك اتصال اينترنت براي اين اتصال اين خطا ايجاد مي گردد.
763 اشتراك اتصال اينترنت فعال نمي باشد. دو اتصال LAN و يا بيشتر به علاوه اتصالي كه با اين LANها مشترك شده است وجود دارد.
764 دستگاه كارت خوان smartcard نصب نيست.
765

اشتراك اتصال اينترنت ميسر نمي باشد.

اتصال LAN با آدرس IP در حال حاضر پيكر بندي مي شود كه براي آدرس گذاري اتوماتيك IP مورد نياز مي باشد.

766 سيستم نمي تواند هيچ گواهي اي را بيابد.
767 اشتراك اتصال اينترنت ميسر نمي گردد اتصال LAN بر روي شبكه شخصي انتخاب مي گردد كه بيش از يك آدرس IP را پيكر بندي كرده است. اتصال LANرا با يك آدسIP مجزا، مجددا پيكر بندي نماييد قبل از اينكه اشتراك اتصال اينترنت صورت گيرد.
768 به دليل رمز دار نكردن داده ها اتصال صورت نمي پذيرد.
769 مقصد مشخصي قابل دست يابي نمي باشد.
770 دستگاه راه دور تلا ش براي ايجاد اتصال را نمي پذيرد.
771 اقدامات اتصال صورت نمي گيرد زيرا شبكه اشغال مي باشد.
772 سخت افزار شبكه كامپيوتر راه دور با نوع تلفن مورد نياز سازگاري ندارد.
773 امكان ايجاد اتصال موثر نمي باشد زيرا شماره مقصد تغيير كرده است.
774 به دليل از كار افتارگي موقت، اتصال صورت نمي گيرد.
775 مكالمه تلفني توسط كامپيوتر راه دور متوقف شد.
776 مكالمه تلفني نمي تواند وصل گردد زيرا مقصد خواسته است كه ويژگي را حفظ نمايد.
777 اتصال صورت نمي گيرد زيرا مودم ( يا ساير وسايل ارتباط دهنده ) روي كامپيوتر راه دور دچار مشكل مي باشند.
778 تاييد هويت سرور غير ممكن مي باشد.
779 براي بر قراري dial – out اين اتصال بايد از smartcard استفاده نماييد.
780 عمل انجام شده براي اين اتصال بي اعتبار مي باشد.
781 تلاش براي رمز گذاري (encryption) صورت نمي گيرد زيرا گواهي معتبري يافت نمي گردد.
782 ترجمه آدرس شبكه (NAT) در حال حاضر به عنوان يك پروتكل مسير يابي نصب مي گردد و بايد قبل از اينكه اشتراك اتصال اينترنت فراهم گردد حذف شود.
783 اشتراك اتصال اينترنت ميسر نمي باشد. اتصال LAN كه به عنوان شبكه شخصي انتخاب مي گردد يا فراهم نمي شود و يا از شبكه قطع مي باشد. لطفا قبل از فرام شدن اشتراك اتصال اينترنت از اتصال آداپتور LAN مطمئن شويد.
784 در حالي كه اين اتصال را در زمان log on استفاده مي كنيد شما نمي توانيد شماره بگيريد زيرا اين اتصال براي استفاده از نام كاربري پيكر بندي شده است كه متفاو از نام كاربر روي smartcard مي باشد. چنانچه بخواهيد آنرا در زمان log on استفاده نماييد بايد براي استفاده از (username) روي كارت smart آنرا پيكربندي كنيد.
785 در صورت استفاده از اين اتصال در زمان log on شما نمي توانيد شماره گيري نماييد زيرا براي استفاده از يك smartcard پيكر بندي نشده است. چنانچه بخواهد آنرا در زمان log on به كار ببريد بايد امكانات اين اتصال را تصحيح و آماده نماييد به طوري كه smartcard استفاده نمايد.
786 مبادرت به اتصال L2TP صورت نمي پذيرد زيرا هيچ گواهينامه معتبري براي تصديق (authentication) امنيت روي كامپيوتر شما وجود ندارد.
787 اتصال L2TP غير ممكن است زيرا لايه امنيتي نمي تواند كامپيوتر راه دور را authentication نمايد.
788 تلاش براي ايجاد اتصال L2TP بي نتيجه مي باشد زيرا لايه امنيتي نمي تواند پارامترهاي سازگار با كامپيوتر راه دور را فراهم نمايد.
789 تلاش براي اتصال L2TP فراهم نمي گردد زيرا لايه امنيتي با يك خطاي پردازشي در طول سازگاري با كامپيوتر راه دور مواجه است.
790 تلاش براي اتصال L2TP صورت نمي گيرد زيرا تاييد گواهينامه بر روي كامپيوتر راه دور ميسر نمي باشد.
791 اتصال L2TP ميسر نمي باشد زيرا خط مشي امنيتي (security policy) براي اتصال يافت نمي شود.
792 اتصال L2TP صورت نمي گيرد زيرا زمان توافق امنيتي به پايان رسيده است.
793 اتصال L2TP ميسر نمي گردد زيرا اين خطا رخ مي دهد در حالي كه در مورد امنيت به توافق مي رسند.
794 ويژگي RADIUS ا ين كاربر PPP نمي باشد.
795 ويژگي RADIUS نوع تونلي براي اين كاربر، نادرست مي باشد.
796 ويژگي RADIUS نوع خدمات براي اين كار نه قالب بندي مي شود و نه callback قالب بندي مي شود.
797 مودم پيدا نشد.
798 گواهينامه اي شناسايي نمي شود كه بتواند پروتكل قابل ارائه استفاده شود.
799 اشتراك اتصال اينترنت ميسر نمي گردد زيرا دو IP شبيه به هم در شبكه وجود دارد. IC ها به ميزباني نيازمند مي باشند كه براي استفاده از 192.168.0.1 پيكربندي شده است. مطمئن شويد كه هيچ سرويس گيرنده ديگري براي استفاده از 192.168.0.1 پيكر بندي نشده است.
800

قادر به ايجاد اتصال V P N نمي باشد. سرويس دهنده VPN در دسترس نمي باشد و

يا ممكن است پارامترهاي امنيتي براي اتصال به درستي پيكربندي نشده باشند.


کلمات کليدي:

نظرات برای این مطلب بسته شده است.


Sorry, the comment form is closed at this time.